Alumni
Seminar APHTN HAN Jawa Tengah

Rosandra , S.H

Suharso , S.H.

Anang Zubaidy S.H., M.H.

Dr. H. Harjono S.H., M.H.,MCL

Dr. Hesti Armiwulan S.H., M.H.

Dr. Himawan Estu Bagjo S.H., M.A.

Dr. H. Ichsan Anwary S.H., M.H.

Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani S.H., M.M.

Lailani S.H., M.H.

Prof. Dr. H. . M. Hadin Muhjad S.H., M.Hum.

M. Zuhri S.H., M.H.

Dr. Refly Harun S.H., M.H., LL.M.

Septi Nur Wijayanti S.H., M.H.

Susi Dwi Harijanti Ph.D.

Dr. Abdul Aziz N. S.H., M.M.,M.H

Prof. Dr. Absori S.H., M.Hum.

A. Heru Nuswanto S.H., M.H.

Dr. Aidul Fitriciada Azhari S.H., M.H.

Dr. Amalia Diamantina S.H., M.Hum.

Amiek Sumarmi S.H., M.Hum.

Arie Purnomosidi S.H., M.H.

Asri Agustiwi S.H., M.H.

Bivitri Susanti S.H., LL.M.

Dr. Budi Ispriyarso S.H., M.H.

Dani Muhtada, S.Ag., M.PA., Ph.D S.Ag.,MPA.,Ph.D

Dika Yudanto S.H., M.H.

Dody Nur Andriyan S.H., M.H.

Dr. Dr. Lita T ALW, S.H., M.Hum S.H., M.Hum.

Dr. Dr. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum S.H., M.Hum.

Endah Pujiastuti S.H., M.H.

Dr. Endang Yulianti S.H., M.H.

Fritz Siregar S.H., LL.M., SJD.

Galang S.H., M.H.

Hariyanto S.Hi., M.H.

Prof. Dr. Harun S.H., M.H.

Hasyim Asy’ari S.H., M.si.,PH.D

Henny Juliani S.H., M.H.

Dr. Imawan sugihato S.H., M.H.

Dr. Iskatrinah S.H., M.Hum.

Iswanto S.H., M.H.

Dr. Kadar Pamuji S.H., M.H.

Kanyaka S.H., M.H.

Kartika W. Utama S.H., M.H.

Dr. Kartono S.H., M.H.

Dr. Krishna D. Darumurti S.H., M.H.

M. Agung Arif Nugroho S.H., M.H.

Manunggal K. Wardaya, S.H., LL.M. S.H.,LL.M.

Mastur S.H., M.H.

M. Azhar, S.H.,LL.M S.H., LL.M.

Prof. Dr. M. Fauzan S.H., M.Hum.

Dr. Muhammad Junaidi S.HI., M.H.

Dr. Nabitatus Sa’adah S.H., M.Hum.

Naya Amin Zaini S.H., M.H.

Ninon Melatyurga S.H., M.H.

Dr. Rahmad Bowo Suharto S.H., M.H.

Dr. Ratna Herawati S.H., M.H.

Dr. Riris Ardanariswari S.H., M.H.

Ristina Yudhanti S.H., M.Hum.

Dr. Rodhiyah S.Pd., S.H., M.Si.

Sekar Anggun GP S.H., M.H.

Dr. Siti Kunarti S.H., M.Hum.

Siti Rofiah S.H., M.H.

Sri Hartini S.H., M.H.

Sri Wahyu Handayani S.H., M.H.

Suhartoyo S.H., M.H.

Sukimin S.H., M.H.

Dr. Sunny Umul Firdaus S.H., M.Hum.

Prof. Dr. Suparman Marzuki S.H., M.H.

Supriyanto S.H., M.H.

Tony Haryadi S.H., M.H.

Tri Sulistiyono S.H., M.H.

Dr. Tri Susilowati S.H., M.Hum.

Dr. Umbu Rauta S.H., M.Hum.

Wahyu Beny, M.S., S.H., M.H M.S.,S.H., M.H.

Weda Kupita S.H., M.H.

Dr. Widayati S.H., M.H.

Wiwik Pratiwi S.H., M.Hum.

Dr. Yovita Arie Mangesti S.H., M.H.

Budiharto S.H., M.Hum.

Dyah Adriantini Sintha Dewi S.H., M.Hum.

Habib Mukhsin Safingi S.H., M.Hum.

Dr. Johan Rewin Iharyanto S.H., M.H.

Dr. Retno Mawarini Sukmariningsih S.H., M.H.

Suharso S.H., M.H.

Suroto S.H., M.H.

Lagat P.P Siadari

Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H , S.H., M.H