Alumni
Bimbingan Teknis Legal Drafting Angkatan II

Prof. Dr. H. Kamarullah, SH M.Hum

Mery Christian Putri S.H., M.H.

Siska Yosephin Sirait

Dr. Mukhammad Soleh S.H., M.Hum.

Saiful Anwar

Erlina Maria Christin Sinaga

Ardhiwinda Kusumaputra S.H., M.H.

Dr. Aan Eko Widiarto S.H., M.Hum.

Yunita Rhamadani

Henny Andriani, S.H., M.H.

Wahyu Prianto S.H., M.H.

Trias Hernanda

Dr. Zainal Arifin S.S., M.Pdl., S.H., M.H.

Dr Indah Harlina S.H.,M.H.

Muhammad Ramlan Aminuddin

Grenata Petra Claudia S.H., M.H.

Dr. Vita Cita Emia Tarigan S.H., LL.M.

Fenny Tri Purnamasari S.H., M.H.

Mardona Siregar

Yustina Niken Sharaningtyas, S.H., M.H.

Yohanes Hartono S.H., M.Hum.

Satrio Wibowo

Hasnia

Dr. Ahmad Siboy S.H., M.H.

Fredy Gandhi Midia, SH, MH, CLA

Heru Susanto S.H., M.Hum.

Tomy Michael

Dr. Sunny Ummul Firdaus, S.H., M.H.

Fajlurrahman Jurdi S.H., M.H.

Dr. Afnila S.H., M.Hum.

Yasser Arafat S.H., M.H.

Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M.

Naili Azizah, S.H., M.H

Malicia Evendia, S.H., M.H.

Dwi Rahayu Kristianti, S.H., MA.

Haeruman Jayadi

Bambang Ariyanto S.H., M.H. CMC.

Ery Satria Pamungkas

Yasminingrum S.H., M.Hum.

Dr. Riris Ardhanariswari S.H., M.H.

Fauzul Aliwarman S.H.I., M.Hum.

Elias Hence Thesia, S.H.,M.H., CTAP

Mohammad Solekhan S.H., M.Hum.

Anang Dony Irawan, S.H., M.H.

R. Wah Joe Poernomo Soeprapto

Bagus Sarnawa

Anak Agung Dian Onita

Proborini Hastuti, S.H., M.H.

Cora Elly Noviati

Rosalia Agustin Shela Hendrasmara

Muhammad Abduh, M.H.I, CM

Betha Rahmasari, SH, MH.

Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, M.A.

Amelia Ayu Paramitha S.H., M.H.

Dr. Sonya Claudia Siwu, S.H., M.H., LL.M.

Pery Rehendra Sucipta

Ikhwanul Muslim, S.H., M.H.

Yhannu Setyawan

Dr. Rodiyah S.Pd., S.H., M.Si.

Drs. Mujiyana S.H., M.Si.

Bayu Prasetyo S.H., M.H.

Rio Arif Pratama, S.H., M.H.Li.

YULIA NETA, SH.MH

Rizkisyabana Yulistyaputri

Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, S.H., M.H.

Ibnu Sam Widodo S.H., M.H.

Meydianto Mene S.H., M.H.

Zaka Firma Aditya

Abdul Basid Fuadi

Siti Ngaisah S.H., M.H.

Dr. Sulistyani Eka Lestari S.H., M.H.

Eko Nurisman S.H., M.H.

H. Baso Ifing,SE, M. Hum

Nur Jannani, S.HI., M.H.

Dr. Dian Ferricha, S.H., M.H.

Rima Yuwana Yustikaningrum

Sholikul Hadi, S.H., M.H.

Niniek Widiyanti

Dr. Nofi Sri Utami S.Pd., S.H., M.H.

Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

Dr. Budiman N.P.D Sinaga S.H.,M.H.

Lia Nur Jannah S.H.

Muh. Rizal Hamdi, S.H.I., M.H.

Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H.

HELMI, S.H., M.H

Febriansyah Ramadhan S.H., M.H.

Indah Satria, S.H., M.H

Ria Casmi Arrsa

Sharfina Sabila

Desinta Dwi Rapita S.Pd., S.H., M.H.

Dr. M. Yeti Andrias S.H., M.H.

Achmad Edi Subiyanto

Suria Ningsih S.H., M.Hum.

Sri Ayu Irawati S.H., M.H.

Fathurrahman S.Pd., M.H.

Sri Wahyu Handayani

Angga Alfiyan S.H., M.H.

Irwansyah SH., LL.M.